Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki.
GPI glówna szkoly kontakt pobierz Flash Player

Tematy Edukacji Zdrowotnej

Obecna podstawa programowa WF zakłada na III i IV etapie edukacji odpowiednio  4 i 3 godziny zajęć WF. Na poziomie gimnazjum mamy 2 godz. obligatoryjne, organizowane tradycyjnie w systemie klasowo-lekcyjnym, natomiast 2 godziny to zajęcia fakultatywne – obowiązkowe dla wszystkich, natomiast istnieje możliwość wyboru treści. W liceum mamy układ 1+2 tzn. min.1 godz. W układzie klasowo-lekcyjnym i 2 godz. fakultatywnie. realizację dwóch godzin fakultatywnych reguluje: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej   ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 19 sierpnia 2009 r. w sprawie dopuszczalnych form realizacji dwóch godzin obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego  

Na podstawie art. 61 ust. 3 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226, poz. 1675, z 2008 r. Nr 195, poz. 1200 oraz z 2009 r. Nr 62, poz. 504 i Nr 97, poz. 801) zarządza się, co następuje:

§ 1. Dwie godziny obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego dla uczniów klas IV—VI szkoły podstawowej, gimnazjum i szkółponadgimnazjalnych, w ramach tygodniowego wymiaru godzin, mogą być realizowane w formie: zajęć sportowych; zajęć rekreacyjno-zdrowotnych; zajęć tanecznych; aktywnych form turystyki.

§ 2. Zajęcia wychowania fizycznego, o których mowa w § 1, mogą być organizowane przez szkołę jako zajęcia lekcyjne, pozalekcyjne lub pozaszkolne.

§ 3. Dyrektor szkoły, w uzgodnieniu z organem prowadzącym i po zaopiniowaniu przez radę pedagogiczną i radę szkoły lub radę rodziców, przygotowuje propozycje wskazujące formy realizacji dwóch godzin obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego, w ramach form wymienionych w § 1, do wyboru przez uczniów. Propozycje, o których mowa w ust. 1, powinny uwzględniać:  potrzeby zdrowotne uczniów, ich zainteresowania oraz osiągnięcia sportowe w danej dziedzinie sportu lub aktywności fizycznej; uwarunkowania lokalne; miejsce zamieszkania uczniów; tradycje sportowe środowiska lub szkoły; możliwości kadrowe.

§ 4. Dopuszcza się możliwość łączenia, w okresie nie dłuższym niż 4 tygodnie, dwóch godzin obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego organizowanych w formie zajęć określonych w § 1 pkt 4, z zachowaniem liczby godzin przeznaczonych na te zajęcia.

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2009 r. z tych zajęć uczeń może być zwolniony na podstawie zaświadczenia o uczestniczeniu w wybranych przez siebie zajęciach pozaszkolnych - warunkiem jest uzyskanie zgody nauczyciela wf i udokumentowanie obecności na zajęciach.   Ocena z wf – Propozycja Rozporządezenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów… (fragment): §7. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki i muzyki należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.  

1.Osoby posiadające długoterminowe zwolnienie lekarskie są zwolnione z obecności na zajęciach WF. Na świadectwie wpisane będzie zwolnienie.  

2. Uczniowie czynnie uprawiający sport i posiadający zwolnienie z zajęć wydane przez Dyrektora Szkoły  (na podstawie zaświadczenie o trenowaniu, wydanego przez klub sportowy, trenera lub instruktora) są (podobnie jak w przypadku zwolnienia lekarskiego) zwolnione z obecności na zajęciach WF. W związku z tym i faktem, że nie będą realizować treści programowych z WF nie będą klasyfikowane  za udział w tych zajęciach. Na świadectwie wpisane będzie zwolnienie z WF. Uczeń taki będzie automatycznie rozliczany za swoją aktywność sportową w ramach fakultetu z WF. Oznacza to, że na świadectwie pojawi się w grupie przedmiotów fakultatywnych wybrana przez ucznia dyscyplina sportowa i  uczeń będzie oceniany za udział w tych zajęciach.

3. Uczeń uczestniczący systematycznie w wybranych przez siebie zajęciach pozaszkolnych, po uzyskaniu akceptacji nauczyciela wf, jest zwolniony z zajęć fakultatywnych organizowanych przez szkołę (pływalnia i ścianka wspinaczkowa). W takim przypadku uczeń powinien udokumentować swój udział w zajęciach pozaszkolnych (imienny karnet, oświadczenie instruktora prowadzącego bądź oświadczenie rodziców). Nie oznacza to zwolnienia z pozostałych godzin wf w szkole.  

4. Ponadto każdy uczeń – niezależnie od posiadanego zwolnienia – zobligowany jest do uczestniczenia w zajęciach w nowym przedmiocie: edukacja zdrowotna. Przedmiot ten obejmuje treści teoretyczne wydzielone z podstawy programowej  WF. Obszary oceniania dla edukacji zdrowotnej:  Przygotowanie prezentacji multimedialnej na wybrany temat Po wprowadzeniu nowej podstawy programowej wychowania fizycznego jego treści zostały wzbogacone o obszar edukacji zdrowotnej, realizowanej dotychczas w szkole w ramach ścieżek międzyprzedmiotowych a tym samym nie przypisanej do żadnego przedmiotu. Ustawodawca nie przewidział jednakże sytuacji zwolnień z wf, kiedy to uczeń posiadający takie zwolnienie (np. lekarskie) nie musi – i nie ma okazji –  zdobywać wiedzy o zdrowiu. Stąd też stworzyliśmy w szkole odrębny przedmiot Edukacja Zdrowotna, który jest obligatoryjny dla wszystkich uczniów, bez względu na posiadane zwolnienie. Ocena z edukacji zdrowotnej wlicza się do średniej, jednak nie ma wpływu na promocję.  

Od roku szkolnego 2014/2015 uczniowie klas maturalnych przygotowują prezentację z edukacji zdrowotnej tylko w I semestrze. Ocena uzyskana za I semestr będzie również oceną roczną.

 

Tak więc: 

1. Uczeń nie posiadający żadnego zwolnienia będzie miał na świadectwie ocenę z WF i ocenę z Edukacji Zdrowotnej  

2. Uczeń uczestniczący w pozaszkolnych zajęciach fakultatywnych (w miejsce ścianki lub pływalni) na świadectwie będzie miał wystawiona ocenę z wf,( przy jej naliczaniu brana będzie pod uwagę ocena sugerowana przez instruktora lub trenera prowadzącego zajęcia w których uczestniczy dany uczeń). Dodatkową oceną będzie ocena z przedmiotu Edukacja Zdrowotna.  

3. Uczeń posiadający  długoterminowe zwolnienie lekarskie z WF – będzie miał na świadectwie wpisane zwolnienie z WF i ocenę z Edukacji Zdrowotnej  

4. Uczeń czynnie uprawiający sport i posiadający zwolnienie z zajęć wydane przez Dyrektora Szkoły na podstawie oświadczenia klubowego,  na świadectwie odnotuje: WF – zwolnienie Fakultet z dyscypliny – ocena (zasugerowana przez trenera) Edukacja Zdrowotna – ocena    EDUKACJA ZDROWOTNA

Każdy uczeń z podanych niżej zagadnień wybiera jedno do opracowania w semestrze.  Opracowanie ma mieć formę prezentacji w formacie PowerPoint. Możliwe są dwa sposoby rozliczenia zadania: opracowanie prezentacji i przedstawienie jej na forum grupy w czasie zajęć WF - możliwa jest ocena 6. 

Opracowanie prezentacji i przesłanie jej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , oraz na adres wychowawcy bez konieczności prezentowania przed grupą. Wiąże się to jednak z obniżeniem oceny - w tym przypadku maksymalna ocena to 5. Ponadto w tym wypadku prezentacja musi powinna zawierać komentarz do każdego slajdu stanowiący rozwinięcie tematyki pokazywanej na slajdzie. Brak komentarza wpłynie na obniżenie oceny (max ocena db+).

 

 

Termin rozliczenia prac w semestrze zimowym do 30 listopada natomiast w semestrze letnim do 30 kwietnia.  Oddanie pracy po tych terminach skutkuje obniżeniem oceny.

 

GIMNAZJUM

 • Zachowania sprzyjające i zagrażające zdrowiu, na czym polega i od czego zależy dokonywanie wyborów korzystnych dla zdrowia;
 • Na czym polega holistyczna koncepcja zdrowia? Scharakteryzuj wymienione kategorie zdrowia: Zdrowie fizyczne Zdrowie psychiczne Zdrowie duchowe Zdrowie społeczne Wyjaśnij czym jest zdrowie;
 • wymień czynniki, które wpływają pozytywnie i negatywnie na zdrowie i samopoczucie, oraz wskaż te, na które może mieć wpływ;
 • Stres; konstruktywne sposoby radzenia sobie z negatywnymi emocjami; sposoby redukowania nadmiernego stresu i radzenia sobie z nim;
 • Zachowanie asertywne a konformizm; Omów szkody zdrowotne i społeczne związane z paleniem tytoniu, nadużywaniem alkoholu i używaniem innych substancji psychoaktywnych;
 • wyjaśnij, dlaczego i w jaki sposób należy opierać się presji oraz namowom do używania substancji psychoaktywnych i innych zachowań ryzykownych.
 • Diagnoza poziomu sprawności fizycznej (omów jeden z testów pod kątem zdrowia) Europejski Test  Sprawności Fizycznej (EUROFiT) Międzynarodowy Test  Sprawności Fizycznej (MTSF) Test Zuchory Test YMCA Test Frołowicza
 • Zaburzenia zdrowia: Bulimia Bigorexia (megareksja) Vigoreksja Permareksja Ortoreksja
 • Jak rozumiesz hasło: „W zdrowym ciele zdrowy duch” – czy uważasz, że jest ono aktualne?
 • Czy według Ciebie sport to zdrowie?
 • BMI – co to jest i jak je obliczyć? Jaki jest związek BMI ze zdrowiem. Wskaż sposoby na poprawę tego wskaźnika.
 • Omów, na czym polega zagospodarowanie czasu wolnego w kontekście oczekiwanych korzyści zdrowotnych.
 • Omów, na czym polega prawo wysiłku i odpoczynku. Zaplanuj dzienny wysiłek fizyczny i odpowiedni do niego sposób wypoczynku.
 • Wyjaśnij, co to jest superkompensacja? Jaki jest jej związek z aktywnością fizyczną?
 • Omów na czym polega różnica pomiędzy dietą a suplementacją. Posłuż się konkretnymi przykładami diet i suplementacji w odniesieniu do oczekiwanych rezultatów i rodzaju aktywności fizycznej.
 • Czego dotyczy prawo nadregeneracji i jakie są jego implikacje dla aktywności fizycznej i treningu sportowego?
 • Wymień zachowania sprzyjające i zagrażające zdrowiu oraz wyjaśnij, na czym polega i od czego zależy dokonywanie wyborów korzystnych dla zdrowia
 • Zidentyfikuj swoje mocne strony, zaplanuj sposoby ich rozwoju oraz wskaż na swoje słabe strony, nad którymi należy pracować;
 • Omów Etyczne i zdrowotne aspekty dopingu w sporcie Wskaż korzyści z aktywności fizycznej w terenie;
 • Omów korzyści dla zdrowia z podejmowania różnych form aktywności fizycznej w kolejnych okresach życia człowieka;
 • Opracuj i zademonstruj (lub omów) zestaw ćwiczeń kształtujących wybrane zdolności motoryczne, w tym wzmacniające mięśnie brzucha, grzbietu oraz kończyn górnych i dolnych, rozwijające gibkość, zwiększające wytrzymałość, a także ułatwiające utrzymywanie prawidłowej postawy ciała; Opracuj rozkład dnia, uwzględniając proporcje między pracą a wypoczynkiem, wysiłkiem umysłowym a fizycznym;
 • Wyjaśnij, co oznacza zachowanie asertywne, omów jakie ma znaczenie dla zdrowia i podaj przykłady zachowań asertywnych;  

 

LICEUM  

 • Czym są choroby cywilizacyjne? Wskaż przykłady, etiologię i sposoby zapobiegania.
 • Wskaż na związki aktywności fizycznej i zdrowia w oparciu o jedno z zagadnień:
  a. Zdolności motoryczne a zdrowie (siła, wytrzymałość, gibkość, budowa ciała)
  b. Raport Lalondac. Trening zdrowotny – sposób na pomnażanie zdrowia (co to znaczy?)
 • Wyjaśnij co to jest indeks glikemiczny i jaki ma związek z odchudzaniem.
 • Omów konstruktywne sposoby radzenia sobie z negatywnymi emocjami;
 • Omów sposoby redukowania nadmiernego stresu i radzenia sobie z nim w sposób konstruktywny;
 • Profilaktyka uzależnień – omów na czym polega szkodliwe działanie używek, jaki jest mechanizm powstawania uzależnienia, opisz sposoby przeciwdziałania, jakie są koszty społeczne uzależnień - szkody zdrowotne i społeczne związane z nadużywaniem alkoholu i używaniem innych substancji psychoaktywnych, dlaczego i w jaki sposób należy opierać się presji oraz namowom do używania substancji psychoaktywnych i innych zachowań ryzykownych):
  a. Alkoholb. Dopalaczec. Narkotykid. Doping w sporcie i w szkole itp.;
 • Omów znaczenie dla zdrowia dobrych relacji z innymi ludźmi, w tym z rodzicami oraz rówieśnikami tej samej i odmiennej płci;
 • Wyjaśnij, w jaki sposób można dawać i otrzymywać różnego rodzaju wsparcie społeczne;
 • Omów zmiany zachodzące w organizmie w czasie wysiłku fizycznego;
 • Zidentyfikuj swoje mocne strony, zaplanuj sposoby ich rozwoju oraz wskaż swoje słabe strony, nad którymi należy pracować;
 • Zdefiniuj czym jest zdrowie; omów czynniki, wpływające pozytywnie i negatywnie na zdrowie i samopoczucie, wskaż te, na które możesz mieć wpływ;
 • Scharakteryzuj zdrowie jako wartość dla człowieka i zasób dla społeczeństwa;
 • Wskaż na czym polega dbałość o zdrowie w okresie młodości i wczesnej dorosłości – podaj przykłady takich działań;
  a. Omów konstruktywne, optymistyczne sposoby wyjaśniania trudnych zdarzeń i przeformułowanie myśli negatywnych na pozytywne. Wskaż na wynikające z tego korzyści dla zdrowia;
 • Jak rozumiesz związek między zdrowiem a pracą nad sobą dla zwiększenia wiary w siebie, poczucia własnej wartości i umiejętności podejmowania decyzji;
 • Zdrowie a konstruktywne przekazywanie i odbieranie pozytywnych i negatywnych informacji zwrotnych oraz radzenie sobie z krytyką;
 • Wyjaśnij, na czym polega racjonalne gospodarowanie czasem i jaka jest wynikająca z tego korzyść dla zdrowia;
 • Omów, na czym polega samobadanie i samokontrola zdrowia oraz potrzeba  poddawania się badaniom profilaktycznym w okresie całego życia;
 • Wyjaśnij kim jest aktywny pacjent  - omów podstawowe prawa i obowiązki pacjenta;
 • Wyjaśnij przyczyny i skutki stereotypów i stygmatyzacji osób chorych psychicznie i dyskryminowanych (np. żyjących z HIV/AIDS);
 • Opracuj projekt dotyczący wybranych zagadnień zdrowia; wskaż  na sposoby pozyskania sojuszników i współuczestników projektu w szkole, domu lub w społeczności lokalnej;
 • Omów na czym powinno polegać współuczestnictwo i współpraca ludzi, organizacji i instytucji w działaniach na rzecz zdrowia;
 • Wyjaśnij, na czym polega związek między zdrowiem i środowiskiem – co można zrobić, aby tworzyć środowisko sprzyjające zdrowiu.
Do góry | Strona Glówna | Aktualności | Szkoły | Kontakt